Període mitjà de pagament a proveïdors

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL
Còdi Entitat
4605200G
Entitat
Benavites
Exercici Trimestre Ratio d'Operacions Pagades * Ratio d'Operacions Pendents de Pagament * Període Mitjà de Pagament Trimestral *
2014 Tercer -19,22 -24,64 -19,32
2014 Quart -13,97 -30,00 -15,62
2015 Primer

-7,20

-3,70 -6,62
2015 Segon -9,58 -29,55 -11,82
2015 Tercer -2,48 -26,78 -2,62
2015 Quart -9,91 -23,19 -16,79
2016 Primer -1,67 0,94 -1,37
2016 Segon -8,93 -19,97 -9,15
2016 Tercer -13,34 -15,78 -13,42
2016 Quart -10,81 -21,79 -14,21
2017 Primer -14,01 44,00 -12,53
En dies
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
TRIMESTRAL - GLOBAL
Exercici Trimestre Període Mitjà de Pagament Global *
2014 Tercer -19,32
2014 Quart -15,62
2015 Primer -7,46
2015 Segon -11,82
2015 Tercer -2,62
2015 Quart -16,79
2016 Primer -1,37
2016 Segon -9,15
2016 Tercer -13,42
2016 Quart -14,21

 

 

* Quan les dades figuren entre parèntesi es refereixen a un import negatiu, representatiu bé d'una major celeritat, en terme mitjà, en el pagament per part de l'Entitat en relació al període previst legalment amb caràcter general per a donar conformitat a la factura, o ben al fet que les operacions pendents de pagament de l'Entitat es troben, en terme mitjà, en un moment anterior a aquest període màxim.