Estudis locals

Llibre de comptes de la Confraria del Roser de Benicalaf (1633):