Dades d'interés

Denominació Oficial: Benavites.
Superfície:  4,30 Km2 .
Régim de funcionament:  Comú.
Població:  651 habitants.
Partit Judicial:  Sagunt.
Idioma: valencià.