BIBLIOTECA A CASA

 

 

QUÈ ÉS "BIBLIOTECA A CASA"?
El projecte "Biblioteca a casa" és una iniciativa de l'Ajuntament de Benavites que té com a objectiu promoure i potenciar l'hàbit de la lectura en la població, acostant el llibre als ciutadans i convertint-ho en una ferramenta efectiva perquè tots els col·lectius tinguen possibilitat d'accés a la informació i al coneixement. Este projecte pretén donar solució als obstacles que impedeixen l'accés als recursos bibliogràfics de l'Agència Municipal de Lectura, posant-los a l'abast de tots els veïns.

A QUI VA DIRIGIT?
El servici "Biblioteca a casa" va dirigit a tots els veïns de Benavites que s'adherisquen al projecte, sense cap altra distinció de cap tipus.

COM FUNCIONA?
El principal objectiu de "Biblioteca a casa" és facilitar l'accés de tots els veïns de Benavites als recursos bibliogràfics de l'Agència de Lectura, portant-los i arreplegant en el seu domicili aquells recursos bibliogràfics que hagen sol·licitat.

COM PUC ACCEDIR AL SERVICI "BIBLIOTECA A CASA"?
Per a poder accedir a este servici, les persones interessades han d'adherir-se al projecte per al que hauran de sol·licitar la inscripció omplint l'imprés que figura en l'Annex I i fent-ho arribar, en paper, a les oficines de l'Ajuntament, acompanyat d'una fotocòpia del DNI. En el cas de menors de 18 anys, haurà d'adjuntar-se també autorització de la persona responsable del menor i fotocòpia del DNI del responsable.

ON PUC ACONSEGUIR LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ?
L'imprés a omplir es troba en l'Annex I d'estes bases, podent aconseguir-se, a més, en la pàgina web de l'Ajuntament de Benavites (www.benavites.es) o en les oficines municipals. Una vegada s'haja omplit degudament l'imprés de sol·licitud de soci, es presentarà en les oficines municipals, junt amb la documentació requerida, per mitjà de qualsevol dels canals del programa (presencialment o per correu electrònic) . Després de la comprovació de la veracitat de les dades, es notificarà a l'interessat l'acceptació de la seua sol·licitud

QUINES SÓN LES CONDICIONS DE PRÉSTEC?
Els únics materials subjectes al préstec a domicili són els llibres que s'incloguen en el llistat que, a estos efectes, l'Ajuntament publicarà en la seua pàgina web.
Les peticions, així com l'entrega i arreplega dels llibres en el domicili, s'atendran en horari d'oficina, açò és, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dimarts de 17,00 a 19,30 hores.
En el moment de la sol·licitud, haurà d'indicar-se si el llibre s'arreplega en les oficines de l'Ajuntament, o el domicili en què es vol rebre, havent d'estar este ubicat, en tot cas, en el nucli urbà de Benavites.
Es podrà tindre en el domicili fins a un màxim de dos llibres, de manera simultània

I SI NO ESTIC A CASA QUAN EM PORTEN EL LLIBRE?
Encara que l'horari de repartiment del llibre estarà dins del tram triat pel sol·licitant, en cas de no trobar-se este en el domicili en eixe moment, es notificarà l'intent de repartiment, quedant el llibre, a la seua disposició, en l'Ajuntament durant els dos dies següents.
De no passar a retirar-ho, s'entendrà que desistix en la sol·licitud de préstec.
De repetir-se este desistiment tàcit per tres vegades, es procedirà a la baixa en el programa de l'usuari corresponent, impedint el seu reingrés en el mateix fins transcorreguts tres mesos de la data de baixa.

COM ES FA LA SOL·LICITUD DE PRÉSTEC?
Les sol·licituds de préstec a domicili poden presentar-se tant personalment, en les oficines de l'Ajuntament, com per correu electrònic, per mitjà de l'imprés habilitat a este efecte.

QUAN ES REBEN ELS LLIBRES SOL·LICITATS?
El termini màxim d'entrega dels llibres serà de tres dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la sol·licitud, sempre que el llibre sol·licitat estiga disponible en l'Ajuntament.
En el cas que el llibre es trobara en préstec en eixe moment, s'informarà el sol·licitant de la data de devolució prevista del mateix, mantenint preferència en la reserva fins a eixe moment.
En el moment de l'entrega, s'entregaran el llibre o llibres sol·licitats i un rebut de préstec, que haurà de firmar i tornar en eixe moment. En eixe rebut de préstec figurarà la data màxima de devolució del llibre.

QUANT DE TEMPS PUC TINDRE ELS LLIBRES A CASA?
Els llibres de narrativa, poesia o teatre es presten per un període de tres setmanes, a comptar del moment del seu entrega, sent este període prorrogable per altres dos, de dos setmanes cada u, sempre que no hi haja sol·licituds pendents del mateix llibre.
Els llibres de consulta es presten per un període d'una setmana, renovable per altres dos períodes, de la mateixa duració, sempre que no hi haja sol·licituds pendents per a eixe mateix llibre.
Les renovacions hauran de sol·licitar-se amb una antelació mínima de dos dies hàbils a la data límit establida per a la devolució.

COM PUC TORNAR EL MATERIAL PRESTAT?
En el moment de devolució del llibre, l'usuari podrà deixar-ho en les oficines municipals, en horari d'atenció al públic, o sol·licitar, amb un mínim de tres dies d'antelació, que es passe pel seu domicili a arreplegar-ho.

I SI ACABE LA LECTURA ABANS DEL PERÍODE ASSIGNAT?
Els llibres podran tornar-se en qualsevol moment, abans de la data límit establida, i pels mateixos procediments establits en l'apartat anterior.

PUC SOL·LICITAR LLIBRES QUE NO FIGUREN EN EL LLISTAT?
L'Ajuntament de Benavites disposarà d'un pressupost mensual per a atendre sol·licituds de llibres que no figuren en el llistat. Per a sol·licitar algun d'estos llibres, l'interessat haurà d'omplir el document de desiderata que figura en l'Annex II, tenint preferència per al seu préstec una vegada adquirit el llibre per l'Ajuntament.