Exposición pública Cuenta General 2019

D’acord amb el que es disposa per l’article 212.3 del Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’exposa al públic, durant quinze
dies hàbils, a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquest
anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el Compte General de
l’exercici 2019, juntament amb l’informe de la Comissió Especial
de Comptes. A més, es comunica als interessats que, durant els dies
que romandrà exposada al públic el Compte General, i vuit més,
podran presentar les reclamacions, objeccions o observacions que
estimen convenients.

Benavites, 22 d’octubre de 2020.—L’alcalde, Carlos Gil Santiago.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 212.3 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público,
durante quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, la
Cuenta General del ejercicio 2019, junto con el informe de la Comisión
Especial de Cuentas. Además, se comunica a los interesados
que, durante los días que permanecerá expuesta al público la Cuenta
General, y ocho más, podrán presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen convenientes.

Benavites, 22 de octubre de 2020.—El alcalde, Carlos Gil Santiago.